giấy phép kinh doanh thuốc lá

thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Trang nhất » Giấy phép » Giấy phép khác

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện giết mổ, sơ chế động vật

Thứ hai - 28/08/2017 19:49
Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện giết mổ, sơ chế động vật

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện giết mổ, sơ chế động vật

Công ty Luật TNHH Năm Sao là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ pháp lý liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép Giết, mổ động vật; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật. Với phương châm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, Luật Năm Sao luôn mong muốn được hỗ trợ cho khách các thủ tục pháp lý liên quan một cách hiệu quả nhất, giúp doanh nghiệp tháo gỡ được những khó khăn trong quá trình thực thi pháp luật hiện hành
DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP GIẾT, MỔ ĐỘNG VẬT;
SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
 
Công ty Luật TNHH Năm Sao là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ pháp lý liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép Giết, mổ động vật; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật. Với phương châm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, Luật Năm Sao luôn mong muốn được hỗ trợ cho khách các thủ tục pháp lý liên quan một cách hiệu quả nhất, giúp doanh nghiệp tháo gỡ được những khó khăn trong quá trình thực thi pháp luật hiện hành:
 
I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GIẤY PHÉP GIẾT, MỔ ĐỘNG VẬT; SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
Các cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh giết, mổ động vật; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật
 
II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GIẾT, MỔ ĐỘNG VẬT; SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
1. Đăng ký kinh doanh ngành, nghề giết, mổ động vật; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật
2. Cơ sở có đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)
3. Cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y (Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y)
4. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm có đủ điều kiện về sức khỏe và đủ kiến thức về an toàn thực phẩm (Giấy khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm)
 
III. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH GIẾT, MỔ ĐỘNG VẬT; SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
 1. GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP)
1.1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ATTP: Là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nguyên tắc cơ quan nào kiểm tra thì cơ quan đó cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
1.2. Hiệu lực: Giấy chứng nhận ATTP có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm.
1.3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại (ngoại trừ đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên):
c) Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (ngoại trừ đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên);
d) Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);
đ) Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).
1.4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP:
a) Cơ sở nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP. Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện;
b) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ;
c) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, xếp loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại) và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
1.5. Cấp lại Giấy chứng nhận ATTP:
a) Trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP trong trường hợp tiếp tục sản xuất kinh doanh.
b) Trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ATTP để được xem xét cấp lại.
2. GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH THÚ Y

Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (sau đây gọi là Giấy chứng nhận VSTY)

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY:
a) Cục Thú y đối với cơ sở do Trung ương quản lý; các cơ sở phục vụ xuất, nhập khẩu và cơ sở hỗn hợp phục vụ xuất, nhập khẩu và phục vụ tiêu dùng trong nước;
b) Cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh đối với cơ sở không thuộc điểm a khoản này và phục vụ tiêu dùng trong nước.
2. Hiệu lực: Giấy chứng nhận VSTY có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm.
3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSTY bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
b) Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở
4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận VSTY:
a) Chủ cơ sở nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSTY cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY
b) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ; trường hợp Chủ cơ sở nộp trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hướng dẫn và trả lời ngay cho người nộp là hồ sơ đã hợp lệ hay chưa;
c) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện VSTY tại cơ sở, cấp Giấy chứng nhận VSTY nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận VSTY thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và hẹn lịch tổ chức kiểm tra lại.
5. Cấp lại Giấy chứng nhận VSTY:
a) Trước 01 (một) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận VSTY hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY trong trường hợp tiếp tục sản xuất kinh doanh;
b) Trường hợp Giấy chứng nhận VSTY vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận VSTY để được xem xét cấp lại;
3. XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
3.1 Cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tham mưu và tổ chức thực hiện việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ cho các cơ quan quản lý nhà nước của ngành ở Trung ương và địa phương theo nguyên tắc cấp nào cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thì cấp đó có quyền cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm của ngành công thương thực hiện việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
3.2 Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
3.2.1. Đối với tổ chức:
a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
b) Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);
d) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
2. Đối với cá nhân:
a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
b) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
c) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
3.3. Quy trình xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
1. Cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.
2. Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý.
3. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy xác nhận.
3.4. Quản lý Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
1. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày cấp.
2. Các cá nhân đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm sẽ được thừa nhận khi làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm tương tự.
 
IV. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP GIẾT, MỔ ĐỘNG VẬT; SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT CỦA CÔNG TY LUẬT NĂM SAO:
-   Tư vấn cho đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật liên quan đến giết, mổ động vật; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật .
-   Soạn thảo hồ sơ, tư vấn chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết cho việc xin cấp Giấy phép giết, mổ động vật; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật
-   Đại diện/ thay mặt khách hang liên hệ, trao đổi với cơ quan cấp phép để hoàn thành thủ tục cấp giấy phép giết, mổ động vật; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.
-   Đảm bảo kết quả nhanh, tiết kiệm được chi phí và thời gian.
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ MIỄN PHÍ:
CÔNG TY LUẬT NĂM SAO
Office: Phòng 6.13, Tòa nhà F4, đường Trung Kính, KĐT Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04. 6282 4999  -  04. 6673 4922       Fax: 04. 6282 6031       Hotline: 0982 180 051
Website: http://www.luatnamsao.vn /    Email: info@ luatnamsao.vn

Tác giả bài viết: Luật Năm sao

Nguồn tin: Five Stars Law Firm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
 

giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Xem bản: Desktop | Mobile